Oferta pracy dla studenta/studentki/doktoranta/doktorantki do projektu badawczego

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW poszukuje studenta/studentki lub doktoranta/doktorantki do projektu badawczego pt.: „Pandemiczne i postpandemiczne światy dzieci” (nr umowy UMO-2021/43/B/HS6/00287), finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki OPUS 22.

Kierowniczka projektu: dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek
Email: emaciejewska@uw.edu.pl 
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki
Typ konkursu: NCN Opus
Grupa nauk: HS

Nazwa Stanowiska: stypendysta/student/doktorant, stypendystka/studentka/doktorantka
Liczba stanowisk: 1
Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Termin składania ofert: 02.10.2022, do godz.: 23:59
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 05.10.2022
Termin ogłoszenia wyników: 14.10.2022

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować bezpośrednio do kierowniczki projektu

O projekcie:
Projekt ma na celu zbadanie doświadczeń i opinii dzieci na temat pandemii COVID-19 z perspektywy badań nad dzieciństwem (childhood studies). Głównym celem projektu jest analiza zmian w społeczeństwie, jakie dokonały się w związku z pandemią COVID-19 z perspektywy dzieci i to, jak odzwierciedlają się one w dziecięcych wspomnieniach, w rozumieniu obecnej sytuacji i wyobrażeniach na temat przyszłości.

Badanie będzie prowadzone metodami jakościowymi, w tym metodami partycypacyjnymi (związanymi z działaniami artystycznymi i aktywnościami opartymi na współpracy). Podstawę projektu tworzyć będzie badanie z dziećmi w dwóch grupach wiekowych:
– dzieci 5–6 lat,
– dzieci 7–10 lat.
Poza tym zostanie przeprowadzone badania z dorosłymi pracującymi z dziećmi podczas pandemii:
– nauczycielami przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej,
– innymi ekspertami (psychologami, pracownikami społecznymi).

Poza wymienionymi wcześniej metodami badań w projekcie będą prowadzone obserwacje, analizy dokumentów, analiza treści medialnych. Niniejsze badanie pozwoli dalej rozwijać badania nad dzieciństwem w Polsce i zabierać głos w dyskusjach naukowych prowadzonych w tym obszarze na tematy takie jak sprawczość dziecięca, głos dzieci, działanie polityczne, dekolonizacja dzieciństwa, prawa dzieci.

Wymagania wobec kandydatów/kandydatek:

 • Magister w dziedzinie antropologii, socjologii, etnologii, kulturoznawstwa lub innych odpowiednich do przeprowadzenia badań terenowych w dziedzinie childhood studies;
 • Status studenta/tki lub doktoranta/tki w momencie podpisywania umowy;
 • Gotowość do podjęcia jakościowych, partycypacyjnych badań z udziałem dzieci; doświadczenie w badaniach z dziećmi, badaniach nad rodziną lub podobne będzie atutem;
 • Biegła znajomość języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie badań oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca przygotowanie publikacji i wystąpień na konferencjach;
 • Motywacja do pracy naukowej, odpowiedzialność, umiejętność pracy samodzielnej i w grupie, dobra organizacja i zarządzanie czasem, chęć do nauki, analityczne i krytyczne myślenie.

 

Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • udział w przygotowaniu metodologii badań
 • analiza literatury przedmiotu
 • prowadzenie badań terenowych, w szczególności badań z dziećmi
 • analiza wyników badań
 • upowszechnianie wyników badań: przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych
 • udział w seminariach Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem, pomoc w ich organizacji

 

Warunki zatrudnienia:

 • stypendium przewidziane w projekcie wynosi 4 500,00 zł miesięcznie przez cały okres trwania umowy stypendialnej
 • Przewidywane rozpoczęcie: 01.11.2022
 • Okres wypłacania stypendium: 30 miesięcy

 

Wymagane dokumenty

 • CV z opisem doświadczeń i osiągnięć badawczych, listą publikacji, wystąpień konferencyjnych
 • List rekomendacyjny (nieobowiązkowy)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych podpisana przez kandydata/kandydatkę (do pobrania_PDF)

 

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty prosimy przesyłać w formacie pdf do dnia 02.10.2022, 23:59 bezpośrednio do kierowniczki projektu: dr hab. Ewy Maciejewskiej-Mroczek, emaciejewska@uw.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać: rekrutacja_imię_nazwisko.
 • Ocena aplikacji kandydatów/ek zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową
  zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne planowane są na 05.10.2022
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji.
 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 14.10.2022
 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce: https://wnks.uw.edu.pl/

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dawida Łukasza Martina

Uprzejmie informujemy, że dnia 21 lipca 2022 r. o godz. 16:00 w sali 108 budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie stacjonarnym) mgr Dawida Łukasza Martina. 

Tytuł rozprawy: „Muzyczne kontakty i relacje europejsko-indonezyjskie na przykładzie Jawy i jej dawnych metropolii” (Streszczenie)

Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig

Recenzenci:
prof. dr hab. Bożena Muszkalska (recenzja)
prof. dr hab. Sławomira Kominek (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie (j.polski)
notification (English)

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Józefa Kułaka

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 lipca 2022 r. o godz. 16:00 w sali 108 budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie stacjonarnym) mgr Piotra Józefa Kułaka. 

Tytuł rozprawy: „Wizerunek kobiet w polskich rysunkach satyrycznych dwudziestolecia międzywojennego” (Streszczenie)

Promotor: dr hab. Iwona Luba, prof. ucz.

Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK (recenzja)
dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
w języku polskim
in English

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link).

Świadkowie transformacji. Europejskie źródła monastyczne kultury średniowiecznej w Polsce

 • Nazwa Programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
 • Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. UW
 • Nr wewnętrzny UW: 501-D131-87-0000162
 • Nr umowy: NPRH/U22/SP/495768/2021/10
 • Wysokość dofinansowania: 569 254 PLN
 • Termin rozpoczęcia: 13-05-2022
 • Termin zakończenia: 12-05-2027
 

Zasadniczym celem projektu jest wprowadzenie do obiegu polskiej humanistyki jednych z najbardziej znaczących dzieł kultury światowej, tekstów źródłowych o ogromnym znaczeniu dla rozwoju kultury monastycznej zarówno w ośrodkach zachodnioeuropejskich, jak i w krajach peryferyjnych w stosunku do cywilizacyjnego centrum Europy, w tym w średniowiecznej Polsce. Źródła te kształtowały nie tylko kulturę monastyczną – zawarte w nich idee miały bowiem niezwykle istotne znaczenie dla kształtowania struktur kościelnych i wyobrażeń na temat funkcjonowania Kościoła w sensie ogólnym. Ukazują one ogromne bogactwo treści i problematyki, a ich monograficzne opracowania przyniosą zupełnie nowe interpretacje, uwypuklając długie trwanie idei, które, ewoluując w odległych od Polski środowiskach, trafiały do naszego kraju z mnichami. Są to badania wieloletnie, których celem jest kontynuacja ukazującej się od wielu lat monograficznej serii wydawnictw źródłowych z komentarzem naukowym – „Źródła Monastyczne”.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Woźniak-Wieczorek

Uprzejmie informujemy, że dnia 11 maja 2022 r. o godz. 16:00 w sali 108 budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie stacjonarnym) mgr Agnieszki Woźniak-Wieczorek. 

Tytuł rozprawy: „Problematyka badania historii polskich rozproszonych kolekcji dzieł sztuki na przykładzie wybranych kolekcji książąt Czartoryskich” (streszczenie)

Promotor: dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP

Recenzenci:
dr hab. Ewa Manikowska, prof. PAN (recenzja)
dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
polskie: zawiadomienie
in English: notification

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link).

Nowy kierunek studiów II stopnia: Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej

Informacja o nowym kierunku studiów na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce UW w roku akademickim 2022–2023:

Studia II stopnia na kierunku Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej oferują kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym naciskiem na poznanie narzędzi humanistyki cyfrowej oraz ich użyteczności dla poszczególnych dyscyplin w ramach nauk humanistycznych (nauki o sztuce, historia, archeo­logia, nauki o kulturze i religii). Studenci będą zdobywać szeroką wiedzę merytoryczną oraz podstawowe umiejętności interdyscyplinarnego warsztatu badawczego.

Profil absolwenta:

Studia na kierunku Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej mają przygotowywać do przyszłej kariery naukowej, a zarazem wyposażać absolwentów niewiążących swej przyszłości z nauką w kompetencje, które otworzą przed nimi szansę realizacji kariery zawodowej w wielu różnych obszarach rynku pracy. Profil absolwenta odpowiada kompetencjom wymaganym w pracy w środowisku pozaakademickim i poza edukacją formalną na stanowiskach pracy w instytucjach kultury, administracji publicznej (centralnej i lokalnej), a także w instytucjach pożytku publicznego zajmujących się kulturą w najszerszym tego słowa znaczeniu. Umiejętności wyniesione ze studiów na kierunku będą użyteczne w zawodach związanych z dziennikarstwem i zarządzaniem wiedzą i zasobami kulturowymi, a także marketingiem, reklamą i komunikacją społeczną.

W programie studiów znajdują się m.in.:

 • seminaria dyplomowe z wszystkich epok historycznych z oferty wspólnej dla kierunków studiów prowadzonych przez Instytut Historii Sztuki
 • praktyki zawodowe
 • przedmioty z Modułu metodologicznego „Teorie, metody i tradycje badawcze”, odnoszącego się do teorii, metodyki badań i tradycji badawczych czterech dyscyplin przyporządkowanych kierunkowi studiów: nauki o sztuce, historia, nauki o kulturze i religii, archeologia. Szczególny nacisk zostanie położony na wpływ narzędzi cyfrowych na współczesne praktyki w zakresie prowadzenia badań naukowych 
 • przedmioty z Modułu specjalizacyjnego „Historia kultury – interpretacje i inspiracje”, czyli zajęć specjalistycznych odnoszących się do problematyki dziejów kultury, jej interpretacji i oddziaływania (inspiracji). Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy z wybranych obszarów historii kultury w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań interdyscyplinarnych
 • przedmioty z Modułu praktycznego „Cyfrowe narzędzia i współczesna humanistyka”, który będzie obejmował m.in. zajęcia wprowadzające do programowania w języku ­Python 3, fundamentalne struktury danych oraz wstęp do paradygmatu programowania obiektowego. Grupa zajęć będzie obejmowała również zagadnienia praktyczne odnoszące się do znajomości najpowszechniejszych narzędzi cyfrowych, korzystania z nich oraz umiejętności niezbędnych przy tworzeniu/zamawianiu specjalistycznych cyfrowych narzędzi służących do archiwizacji i digitalizacji źródeł, baz danych źródeł materialnych i niematerialnych oraz rozmaitych sposobów ich wykorzystywania w badaniach (praca interpretacyjna i wdrożeniowa). Zajęcia dadzą możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie przetwarzania tekstów i wytwarzania zasobów sieciowych, wykorzystania trójwymiarowych modeli, wizualizacji i animacji w prak­tyce badawczej.

Masz pytanie? Napisz: k.skwierczynski@uw.edu.pl

 

Ankieta na temat przemocy ze względu na płeć (UniSAFE)

Uniwersytet Warszawski bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym UniSAFE, w ramach którego w  kilkudziesięciu uczelniach i instytutach badawczych w Europie prowadzona jest ankieta na temat przemocy ze względu na płeć.

Projekt UniSAFE (link) to wielkie badawcze przedsięwzięcie umożliwiające uzyskanie danych na wielką skalę, które posłużą do wypracowania instytucjonalnych rozwiązań przydatnych społecznościom akademickim w zakresie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i przemocy uwarunkowanej płcią. Wyniki badania posłużą Uniwersytetowi Warszawskiemu do lepszego zdiagnozowania problemów dotyczących naszej uczelnianej społeczności i będą bardzo przydatne w formułowaniu  i rozwijaniu uniwersyteckich polityk równościowych i antydyskryminacyjnych. Wyniki badania mogą posłużyć do wzmocnienia bezpieczeństwa i lepszej komunikacji na uczelni i długofalowo przydadzą się wszystkim osobom pracującym i studiującym na Uniwersytecie Warszawskim. 

Ankieta jest anonimowa.

Ankieta będzie aktywna do 10 kwietnia.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu: rownouprawnienie@uw.edu.pl


The University of Warsaw takes part in the international research project UniSAFE, as part of which a survey on gender-based violence is conducted at https://unisafe-gbv.eu/community/ at several dozen universities and research institutes in Europe.

The UniSAFE project (link) https://unisafe-gbv.eu/the-project/ is a large-scale research project to obtain large-scale data that will be used to develop institutional solutions useful to academic communities in the field of combating sexual harassment and gender-based violence. The results of the study will be used by the University of Warsaw to better diagnose problems related to our university community and will be very useful in formulating and development of university equality and anti-discrimination policies. The results of the study can be used to strengthen security, safety and better communication at the university and will be useful in the long term to all people working and studying at the University of Warsaw.

The survey is anonymous.

Survey link: https://mingle2.respondi.com/uc/unisafe_survey/University_of_Warsaw/

The survey is open until 10th April.

In case of questions or comments – please contact rownouprawnienie@uw.edu.pl

List Dziekan WNKS, prof. Małgorzaty Karpińskiej, zachęcający do włączenia się w akcje pomocy dla Ukrainy

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

dramatyczna wojenna sytuacja w Ukrainie porusza nasze serca i skłania do gestów pomocy, których nigdy dość. Dziękując za wszelkie już podjęte akcje bardzo serdecznie proszę o zapoznanie się z aktualizowanymi na bieżąco informacjami dotyczącymi możliwości włączenia się w akcje pomocowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, a tych z Państwa, którzy potrzebują wsparcia – zachęcam do zgłaszania się bezpośrednio do mnie lub skorzystania z możliwości, jakie oferuje Uniwersytet (m.in. wsparcie prawne, psychologiczne, materialne). Wszelkie informacje dostępne są na stronie głównej UW: https://www.uw.edu.pl/akcje-pomocy-na-rzecz-ukrainy/.

Z nadzieją na lepszy czas

 

Małgorzata Karpińska

Wsparcie dla studentek i studentów z Ukrainy

Drogie Studentki i Drodzy Studenci z Ukrainy!

Zachęcam Państwa gorąco do kontaktowania się ze mną bezpośrednio, albo za pośrednictwem Pań Wicedyrektorek w Waszych Instytutach, we wszelkich przypadkach, gdy potrzebować będziecie jakiejś formy pomocy i wsparcia.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi (w najwyższej wysokości, tj. 5500 zł) przez studentów i studentki z Ukrainy:

 • stypendium socjalne, które są rozpatrywane przez koordynatora ds. stypendialnych w dziekanacie studenckim naszego Wydziału. W razie wątpliwości mogą się też Państwo kontaktować z Biurem ds. Pomocy Materialnej (bpm@uw.edu.pl),
 • zapomogę rozpatruje Komisja ds. zapomóg: (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl).

Informacje o pomocy prawnej dla Studentek i Studentów z Ukrainy: https://www.facebook.com/NaczelnaRadaAdwokacka/posts/5048761061844258?locale=pl_PL

Lista dostępnych form pomocy dla studentów i naukowców z Ukrainy: https://research.kent.ac.uk/emcentraleu/.

Z wyrazami szacunku
Kierownik Jednostki Dydaktycznej WNKS UW
Krzysztof Skwierczyński

Zostań tutorem studenckim!

W ramach projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” prowadzonego w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW od semestru letniego 2020/21 organizuje innowacyjny program skierowany do studentów ze spektrum autyzmu – program tutoringu studenckiego.
Program polega na wspieraniu studenta ze spektrum autyzmu w funkcjonowaniu na uczelni przez studenta starszego roku, tego samego lub pokrewnego kierunku. Kandydatem/kandydatką na tutora/tutorkę może być student/studentka od drugiego roku studiów licencjackich wzwyż. Oferta dotyczy umowy o pracę (fragment etatu) na czas określony wspólnie ze studentem-kandydatem.
Rekrutacja ma charakter ciągły. Cały czas ze względu na zapotrzebowanie ze strony studentów ze spektrum autyzmu poszukiwani sa kandydaci na tutorów/tutorki na nowy semestr.
Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej programu:
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z psycholożkami CWA BON UW:
Małgorzata Cychowska: m.cychowska3@uw.edu.pl
lub Katarzyna Płucienniczak k.pluciennic@uw.edu.pl