Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska stypendystów w projekcie badawczym „Różność z jedności”

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego informuje, że w dwóch konkursach na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym pt.: „Różność z jedności. Produkcja drzeworytów ilustracyjnych w państwie polsko-litewskim i Prusach do początków XVII w.” (nr umowy UMO-2018/31/B/HS2/00533), finansowanym przez Narodowego Centrum Nauki, kierowanym przez prof. dr hab. Grażynę Jurkowlaniec, stypendia zostały przyznane mgr Annie Sucheckiej oraz mgr. Wojciechowi Milejowi.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Lijki

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 grudnia 2022 r. o godz. 16:00 w sali sali 108 budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Lijki. 

Tytuł rozprawy: „Malarz zabytków przeszłości – pejzażysta? Twórczość gdańskiego romantyka Johanna Carla Schultza” (streszczenie)

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Pieńkos

Recenzenci:
dr hab. Michał Mencfel, prof. UAM (recenzja)
prof. dr hab. Tomasz Torbus (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie PL pdf
zawiadomienie EN pdf

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Przemysława Piłacińskiego

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 listopada 2022 r. o godz. 18:00 w sali sali 108 budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Przemysława Piłacińskiego. 

Tytuł rozprawy: „Warianty, wersje, covery. Problem tożsamości utworu w muzyce rockowej” (streszczenie)

Promotor: prof. dr hab. Sławomira Kominek

Recenzenci:
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, prof. UAM (recenzja)
dr hab. Michał Zieliński, prof. Akad. Muz. W Bydgoszczy (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie PL
zawiadomienie EN

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Andrzeja Bernatowicza

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 listopada 2022 r. o godz. 16:00 w sali sali 108 budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Andrzeja Bernatowicza. 

Tytuł rozprawy: „Nowe paradygmaty teatru muzycznego. Amerykański musical społeczno-polityczny w latach 1960-1979” (streszczenie)

Promotor: dr hab. Iwona Lindstedt, prof. ucz

Recenzenci:
dr hab. Joanna Maleszyńska, prof. UAM (recenzja)
dr hab. Rafał Ciesielski, prof. UJ (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie PL
zawiadomienie EN

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link)

Konkurs na dofinansowanie mobilności studentek i studentów UW – do 15.11!

Informujemy, że otwarty został I konkurs na dofinansowanie mobilności studentek i studentów UW w działaniu IV.2.3 „Mobilność Studentów i Doktorantów” w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które umożliwią zdobycie przez studentów doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a także podniesienie poziomu prowadzonych przez nich badań poprzez umożliwienie im odbycia wyjazdów naukowych do zagranicznych jednostek naukowych. Projekt może być realizowany w celu:

  • zdobycia wiedzy i nowych umiejętności niezbędnych do podniesienia jakości prowadzonych badań i przygotowywanych prac dyplomowych,
  • przeprowadzenia badań lub analiz bezpośrednio związanych z tematyką przygotowywanej pracy dyplomowej lub projektu przygotowywanego na potrzeby rekrutacji do szkoły doktorskiej lub konkursu grantowego.

W ramach wyjazdu naukowego student przeprowadza działanie lub działania naukowe w szczególności takie jak kwerenda, konsultacje naukowe, eksperyment naukowy, udział w pracach badawczych.

Uzyskać można dofinansowanie do 50.000 zł

Projekt, aby uzyskać dofinansowanie musi spełniać jednocześnie następujące kryteria:

  • wyjazd naukowy musi się odbyć do zagranicznej jednostki naukowej,
  • wyjazd musi trwać co najmniej 3 miesiące i nie dłużej niż 6 miesięcy,
  • wszystkie koszty powinny być ponoszone zgodnie ze stawkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167 z późń. zm.), koszty dopuszczalne stanowią: diety pobytowe, koszty noclegu, koszty transportu, opłata za udział w szkoleniu, inne koszty niezbędne do właściwej realizacji projektu.

Wnioski należy składać do 15.11.2022. 

Wypełniony formularz wniosku, z podpisem wnioskodawcy i opiekuna naukowego, w celu uzyskania podpisów Pełnomocnika Kwestora i Dziekan należy przesyłać do p. Magdaleny Lejman (magdalena.lejman@uw.edu.pl). Wniosek można wcześniej skonsultować w zakresie poprawności jego wypełnienia.

Więcej informacji

Godziny dziekańskie 2 listopada 2022

Na prośbę Zarządu Samorządu Studentów WNKS UW, po konsultacjach z Dziekan Wydziału, ogłaszam godziny dziekańskie na WNKS UW w dniu 2 listopada 2022.

KJD WNKS UW dr. hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. ucz.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kasprzak-Danis

Uprzejmie informujemy, że dnia 9 listopada 2022 r. o godz. 16:00 w sali sali 108 budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kasprzak-Danis. 

Tytuł rozprawy: „Artysta trzech kontynentów – Stefan Norblin 1892-1952” (streszczenie)

Promotor: dr hab. Iwona Luba, prof. ucz

Recenzenci:
prof. dr hab. Lechosław Lameński (recenzja)
prof. dr hab. Jerzy Malinowski (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie PL
zawiadomienie EN

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link)

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko studenta/studentki/doktoranta/doktorantki do projektu badawczego

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego informuje, że w konkursie na stanowisko studenta/studentki lub doktoranta/doktorantki do projektu badawczego pt.: „Pandemiczne i postpandemiczne światy dzieci” (nr umowy UMO-2021/43/B/HS6/00287), finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki OPUS 22, kierowanym przez dr hab. Ewę Maciejewską-Mroczek, stypendium zostało przyznane mgr Celinie Kameckiej-Antczak.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Marii Mroczkowskiej

Uprzejmie informujemy, że dnia 28 października 2022 r. o godz. 13:15 w sali 104 Instytutu Etnologii  i Antropologii Kulturowej, ul. Żurawia 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie stacjonarnym) mgr Alicji Marii Mroczkowskiej. 

Tytuł rozprawy: „Ochrona cmentarzy żydowskich w Polsce. Współczesne formy negocjowania pamięci i dziedzictwa” (streszczenie)

Promotor: prof. dr hab. Hanna M. Zowczak

Recenzenci:
dr hab. Kamila Baraniecka-Olszewska, prof. IAE PAN (recenzja)
dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. URz (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie PL
zawiadomienie EN

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Pawła Czyża

Uprzejmie informujemy, że dnia 19 października 2022 r. o godz. 16:00 w sali 108 budynku Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (parter tzw. „szklanego budynku”) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie stacjonarnym) mgr Piotra Pawła Czyża. 

Tytuł rozprawy: „Kultura graficzna Warszawy w pierwszych dwóch dekadach XX wieku. Funkcja, odbiór i oddziaływanie grafiki artystycznej” (streszczenie)

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Pieńkos

Recenzenci:
prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska (recenzja)
dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ (recenzja)

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce
Język obrony: polski

Oficjalne zawiadomienie o publicznej obronie:
zawiadomienie PL
zawiadomienie EN

Dziesięć dni przed obroną rozprawa zostanie udostępniona w Repozytorium UW (link)