Badania

Obsługa projektów badawczych

  • Aktualny wykaz otwartych konkursów oraz terminy składania wniosków, a także inne przydatne informacje można znaleźć na stronie Biura Obsługi Badań UW.
  • Biuro Obsługi Badań przyjmuje wyłącznie wnioski zaakceptowane przez Dziekana lub Prodziekana ds. Badań Naukowych i Pełnomocnika Kwestora. Prosimy o składanie wniosków w Sekcji Ekonomiczno-Finansowej najpóźniej tydzień przed terminem wskazanym na stronie BOB,
  • Na wstępnych etapach przygotowywania wniosku gorąco rekomendujemy – zwłaszcza osobom po raz pierwszy ubiegającym się o finansowanie projektu badawczego –  kontakt z Prodziekanem ds. Badań Naukowych (w sprawach merytorycznych) lub z Pełnomocnikiem Kwestora (w sprawach dotyczących kosztorysu).
  • Zalecamy uważną lekturę ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami, a także – już na etapie składania wniosku – zapoznanie się z warunkami rozliczania projektów. Zwłaszcza zwracamy uwagę na wymóg upowszechniania wyników badań w obiegu międzynarodowym, stanowiący standardowy element umowy zawieranej z Narodowym Centrum Nauki, a więc warunek konieczny rozliczenia projektu.
  • Za obsługę projektów afiliowanych przy Wydziale odpowiada Sekcja Ekonomiczno-Finansowa.
  • Nazwiska osób opiekujących się poszczególnymi typami projektów można znaleźć na podstronie Sekcji w zakładce „Pracownicy”.
  • Przydatne informacje, wzory i formularze można znaleźć na podstronie Sekcji w zakładce „Najczęściej załatwiane sprawy”
  • Wszystkie wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu powinny być zgodne z wnioskiem, umową o finansowanie projektu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.
  • Projekt powinien być realizowany zgodnie z wnioskiem i zapisami umowy. Zakres i tryb wprowadzania możliwych zmian są zależne od warunków określonych w umowie lub zasadach przyjętych przez podmiot finansujący (uwaga! warunki te mogą być różne w odniesieniu do poszczególnych typów i edycji konkursów organizowanych przez jeden podmiot).
  • Rodzaje raportów i terminy ich składania wynikają z umowy o finansowanie projektu. W przypadku – najczęściej realizowanych na Wydziale – projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki raport za dany rok składany jest do końca marca roku następnego, a raport końcowy – 60 dni od zakończenia realizacji projektu określonej w umowie lub w aneksie do umowy.
  • Publikacje załączane do raportów muszą mieć status co najmniej „złożone do druku” i zawierać informację o źródle finansowania (z podaniem poprawnego numeru projektu).
  • Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze standardowym brzmieniem umów o finansowanie projektów zawieranych z Narodowym Centrum Nauki warunkiem uznania umowy za wykonaną są publikacje w obiegu międzynarodowym (nawet jeśli nie były one planowane we wniosku).
bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort