Badania

Obsługa projektów badawczych

  • Aktualny wykaz otwartych konkursów oraz terminy składania wniosków, a także inne przydatne informacje można znaleźć na stronie Biura Obsługi Badań UW.
  • Biuro Obsługi Badań przyjmuje wyłącznie wnioski zaakceptowane przez Dziekana lub Prodziekana ds. Badań Naukowych i Pełnomocnika Kwestora. Prosimy o składanie wniosków w Sekcji Ekonomiczno-Finansowej najpóźniej tydzień przed terminem wskazanym na stronie BOB,
  • Na wstępnych etapach przygotowywania wniosku gorąco rekomendujemy – zwłaszcza osobom po raz pierwszy ubiegającym się o finansowanie projektu badawczego –  kontakt z Prodziekanem ds. Badań Naukowych (w sprawach merytorycznych) lub z Pełnomocnikiem Kwestora (w sprawach dotyczących kosztorysu).
  • Zalecamy uważną lekturę ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami, a także – już na etapie składania wniosku – zapoznanie się z warunkami rozliczania projektów. Zwłaszcza zwracamy uwagę na wymóg upowszechniania wyników badań w obiegu międzynarodowym, stanowiący standardowy element umowy zawieranej z Narodowym Centrum Nauki, a więc warunek konieczny rozliczenia projektu.
  • Za obsługę projektów afiliowanych przy Wydziale odpowiada Sekcja Ekonomiczno-Finansowa.
  • Nazwiska osób opiekujących się poszczególnymi typami projektów można znaleźć na podstronie Sekcji w zakładce „Pracownicy”.
  • Przydatne informacje, wzory i formularze można znaleźć na podstronie Sekcji w zakładce „Najczęściej załatwiane sprawy”
  • Wszystkie wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu powinny być zgodne z wnioskiem, umową o finansowanie projektu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.
  • Projekt powinien być realizowany zgodnie z wnioskiem i zapisami umowy. Zakres i tryb wprowadzania możliwych zmian są zależne od warunków określonych w umowie lub zasadach przyjętych przez podmiot finansujący (uwaga! warunki te mogą być różne w odniesieniu do poszczególnych typów i edycji konkursów organizowanych przez jeden podmiot).
  • Rodzaje raportów i terminy ich składania wynikają z umowy o finansowanie projektu. W przypadku – najczęściej realizowanych na Wydziale – projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki raport za dany rok składany jest do końca marca roku następnego, a raport końcowy – 60 dni od zakończenia realizacji projektu określonej w umowie lub w aneksie do umowy.
  • Publikacje załączane do raportów muszą mieć status co najmniej „złożone do druku” i zawierać informację o źródle finansowania (z podaniem poprawnego numeru projektu).
  • Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze standardowym brzmieniem umów o finansowanie projektów zawieranych z Narodowym Centrum Nauki warunkiem uznania umowy za wykonaną są publikacje w obiegu międzynarodowym (nawet jeśli nie były one planowane we wniosku).