Współpraca

Współpraca międzynarodowa

 • 4EU+ Alliance (Sojusz 4EU+) to jedno z międzynarodowych partnerstw strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a dokładniej sojusz sześciu europejskich uczelni badawczych, tj. Uniwersytetu Warszawskiego, Sorbonne Université, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz Uniwersytetu w Mediolanie w zakresie badań, innowacji, kształcenia i wymiany studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych, a także w zakresie inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki. Więcej informacji na temat 4EU+Alliance można znaleźć na stronie Biura Międzynarodowych Programów Badawczych i na podstronie UW 
  Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce uczestniczy w pracach konsorcjum, koordynując interdyscyplinarny projekt badawczo-edukacyjny „Europa universalis”, a w jego ramach projekt edukacyjny „L’Humanisme européen: questionnements de longue durée / European Humanism: long-term questions” – zaprojektowaną na 3 lata szkołę letnią współorganizowaną przez Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW, Faculté des Lettres de Sorbonne Université / UFR d’histoire i Dipartimento di Storia Uniwersytetu Mediolańskiego (pierwsza edycja – Florencja, wiosna 2021). Koordynatorem projektu „Europa universalis” i „L’Humanisme européen” na UW jest Dr hab. Jerzy Pysiak (IHS UW).
 • Strategicznym partnerem UW oraz Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w dziedzinie humanistyki jest Ecole des hautes études en sciences sociales (Paryż). Platformą współpracy jest Interdyscyplinarny Zespół ds. współpracy EHESS – UW, w którego skład wchodzą uczeni pracujący na kilku Wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego.
  Głównym polem współpracy z EHESS jest dwustronna mobilność naukowa i dydaktyczna pracowników naukowych EHESS oraz zatrudnionych na Wydziałach reprezentowanych w Zespole.
  Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce reprezentują w Zespole: Prof. Andrzej Pieńkos (IHS UW), Dr hab. Jerzy Pysiak (IHS UW) i Dr Mateusz Wilk (IHS UW).
  • umowa z Mkwawa University College of Education w Tanzanii (IEiAK)
  • Program Unii Europejskiej Erasmus+ pozwala każdemu ze studentów wykorzystać do 12 miesięcy stypendium na zagraniczne studia częściowe podczas każdego ze stopni studiów – oznacza to, że student studiów magisterskich, który korzystał już z programu Erasmus podczas studiów licencjackich, po wstąpieniu na studia magisterskie ma prawo do kolejnych 12 miesięcy zagranicznych studiów częściowych Erasmus ze stypendium. Podobnie odbywanie dwóch semestrów zagranicznych studiów częściowych Erasmus podczas studiów magisterskich nie stanowi żadnej przeszkody, aby na studiach doktoranckich ponownie wyjechać na Erasmusa.

   ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM PROREKTORA UW O STYPENDIA ERASMUS MOGĄ SIĘ UBIEGAĆ STUDENCI:

   1. II i III roku studiów licencjackich (I stopnia)
   2. I roku studiów magisterskich (II stopnia)
   3. I, II i III roku studiów doktoranckich (III stopnia).

   UWAGA! Studenci III roku studiów licencjackich mogą zostać zakwalifikowani na stypendium Erasmus, lecz przed wyjazdem muszą dostarczyć do BWZ zaświadczenie, że zostali przyjęci na studia II stopnia. Brak takiego zaświadczenia spowoduje wykreślenie z listy studentów zakwalifikowanych na wyjazd. Zaleca się również, aby studenci w takich przypadkach aplikowali o wyjazd w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego stopnia.
   Student może wyjątkowo ubiegać się o wyjazd z tzw. „cudzej umowy” (tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta) wyłącznie na kierunku pokrewnym, pod warunkiem uzyskania zgody obu dziekanów i koordynatorów ds. mobilności (tzn. jednostki macierzystej i jednostki, która zawarła umowę międzyinstytucjonalną) po udokumentowaniu, że program studiów będzie uznany.

   WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
   Zgodnie z zasadami programu Erasmus+, przyznane stypendium nie pokrywa całości kosztów pobytu studenta zagranicą, lecz ma wyrównać różnice kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem pobytu.

   500 euro – Dania, Finlandia, Islandia, Irlandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
   450 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
   400 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

   UWAGA!: Przy kwalifikacji na wyjazdy roczne stypendium Erasmus może być przyznane jedynie na 5 miesięcy. Okres finansowania (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od funduszy przyznanych Uniwersytetowi przez FRSE. Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji preferowane będą wyjazdy trwające jeden semestr w celu wyeliminowania przypadków, w których okres mobilności jest dłuższy niż okres finansowania.
   UWAGA!: W okresie pobierania stypendium Erasmus student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. O stypendium pobieranym z innych źródeł (np. stypendium rządu RP) student niezwłocznie powiadomi Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW na piśmie. O zachowaniu prawa do tego typu stypendium decyduje instytucja je przyznająca.
   UWAGA!: Kandydatom zakwalifikowanym na wyjazd będzie przyznane stypendium Erasmus, o ile Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) przyzna UW wystarczające środki.
   W przypadku przyznania przez FRSE niewystarczających funduszy, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia określi dodatkowe kryteria dot. okresu wypłaty stypendium.
   Szczegółowe informacje na stronie BWZ.

  • Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

   Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

   Program CEEPUS oferuje:

   • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
   • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
   • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

   O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

   • studenci,
   • studenci doktoranci,
   • pracownicy naukowi.

   Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:

   Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie.

   W ramach obecnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.

   Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego.

   Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info.

  • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oferuje możliwości ubiegania się o granty badawcze i mobilność naukową i edukacyjną. Fundusz jest międzynarodową organizacją darczyńców, utworzoną w 2000 roku przez rządy krajów Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Węgier, Polski i Słowacji w celu współpracy regionalnej w regionie Wyszehradu (V4) oraz promocji między regionem V4 a innymi krajami, w szczególności w regionach Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego. Fundusz przyznaje co roku dotacje w wysokości 8 mln euro w postaci grantów, stypendiów i rezydencji artystycznych, które są corocznie zapewniane przez równe składki wszystkich krajów V4. Inne kraje-darczyńcy (Kanada, Niemcy, Holandia, Korea Południowa, Szwecja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone) przekazały kolejne 10 mln euro w ramach różnych programów dotacji prowadzonych przez Fundusz od 2012 r.

   Informacje na temat grantów V4: https://www.visegradfund.org/apply/grants/

   Informacje na temat mobilności V4:  https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/

 • Uniwersytet Warszawski oferuje studentom, doktorantom i pracownikom naukowo-dydaktycznym szeroką gamę możliwości ubiegania się o stypendia badawcze na Uniwersytetach partnerskich, z którymi podpisane zostały umowy dwustronne. Z pełną ofertą można zapoznać się TUTAJ: http://bwz.uw.edu.pl/stypendia-zagraniczne/ . Bardzo przydatna jest także witryna BWZ gromadząca informacje o wszystkich projektach mobilnościowych, w których uczestniczy UW: