Pełnomocnicy Dziekana

Lokalny Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych

Imię i nazwisko
mgr Hanna Brzóska
 • Wspiera Inspektora Ochrony Danych (IOD) w nadzorowaniu zasad ochrony danych osobowych.
 • Zapewnia przestrzeganie przez pracowników jednostki organizacyjnej przepisów regulujących ochronę danych osobowych w obszarze przetwarzania danych osobowych
 • Prowadzi ewidencję osób upoważnionych.
 • Prowadzi rejestr czynności przetwarzania jednostki organizacyjnej.
 • Prowadzi wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych.
 • Prowadzi rejestr udostępnionych danych.
 • Współpracuje z IOD oraz zgłasza mu problemy wynikające z realizacji zadań w jednostce organizacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych.

Pełnomocnik dziekana ds. projektów badawczych

Imię i nazwisko
dr Magdalena Lejman
 • Wspiera pracowników Wydziału na etapie przygotowania wniosku o grant badawczy (w szczególności tworzenie kosztorysu, plan zarządzania danymi, uzupełnienie rubryk dot. kwestii formalnych)
 • Wspiera pracowników na pierwszym etapie prowadzenia projektu (w tym w zakupie podpisu elektronicznego, zatrudnienia kierownika i innych wykonawców)
 • Pomaga przy bieżących formalnościach związanych z prowadzeniem grantu, w tym:
  • w przygotowaniu umów (w tym umów cywilno-prawnych i umów dotyczących wykonania usługi czy zamawiania towaru)
  • we wnioskach wyjazdowych i zakupach biletów lotniczych
  • w przygotowaniu pism dotyczących zmiany warunków umowy grantowej
 • Przekazuje bieżące informacje nt. grantów: gdzie znaleźć informacje, do kogo się udać po pomoc itp.
 • Prowadzi bieżącą obsługę informacji na stronie internetowej Wydziału

Pełnomocnik ds. informatyzacji

Imię i nazwisko
mgr Ireneusz Nazaruk
 • Zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie i monitoruje bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej administracji Wydziału.
 • Modernizuje i rozbudowuje sieci oraz sprzęt komputerowy administracji Wydziału.
 • Planuje finanse i działania związane z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury informatycznej administracji Wydziału.
 • Zapewnia zaopatrzenie administracji Wydziału w oprogramowanie, materiały eksploatacyjne oraz sprzęt komputerowy.
 • Koordynuje nadzór nad legalnością oprogramowania zainstalowanego na komputerach Wydziału.
 • Ocenia stan techniczny wydziałowych urządzeń komputerowych.
 • Zapewnia obsługę informatyczną posiedzeń Rady Wydziału WNKS.

Pełnocmocnik ds. wdrażania USOS

Imię i nazwisko
mgr Klaudia Pożarycka
Telefon
 • Uczestniczy w spotkaniach zwoływanych przez Zespół Koordynacyjny USOS.
 • Rozpowszechnia ustalenia oraz komunikaty przygotowane przez Zespół Koordynacyjny USOS.
 • Realizuje ustalenia i zalecenia Zespołu Koordynacyjnego USOS, dotyczących Wydziału.
 • Nadzoruje proces wdrażania w jednostkach organizacyjnych Wydziału wszelkich procedur związanych z wykorzystywaniem USOS do obsługi studiów.
 • Nadzoruje z ramienia Wydziału realizację internetowej rejestracji na zajęcia (z wyjątkiem rejestracji centralnych), w tym zajęcia przeznaczone dla uczestników Studium Doktoranckiego.
 • Pełnieni na Wydziale roli konsultanta w zakresie obsługi spraw studiów w USOS.
 • Współpracuje z Działem Aplikacji Komputerowych (DAK) w zakresie m. in. organizowania szkoleń dla pracowników, wprowadzania zmian itp.
 • Zgłasza Zespołowi Koordynacyjnemu USOS wszelkich potrzeb Wydziału w zakresie użytkowania i funkcjonowania USOS.
 • Inicjuje przedsięwzięcia dotyczące rozwoju USOS priorytetowych dla Wydziału.
 • Nadzóruje wprowadzanie do systemu USOS informacji dotyczących Studium Doktoranckiego.
 • Wykonuje inne zadania związane z wdrażaniem USOS zlecone przez Dziekana oraz Prodziekana ds. Studenckich.

Pełnomocnik ds. współpracy z zagranicą oraz wydziałowy koordynator ds. mobliności

Imię i nazwisko
dr hab. Jerzy Pysiak
 • Reprezentuje Wydział we wszelkich sprawach wynikających lub związanych ze współpracą zagraniczną Wydziału lub dotyczących więcej niż jednego spośród Instytutów wchodzących w skład Wydziału i w imieniu Dziekana koordynuje i nadzoruje wszelkie prace z nią związane.
 • Opracowuje i we współpracy z Kolegium Dziekańskim realizuje zlecone przez Dziekana Wydziału zadania wynikające z przyjętych przez Dziekana kierunków i celów współpracy zagranicznej Wydziału w zakresie projektów naukowych i naukowo-dydaktycznych, programów studiów lub zajęć obcojęzycznych, programów studiów realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, mobilności pracowników, doktorantów i studentów Wydziału.
 • W imieniu Dziekana zleca realizowanie zadań wynikających z przyjętych przez Dziekana kierunków i celów współpracy z zagranicą Instytutowym Koordynatorom ds. mobilności lub innym osobom wyznaczonym przez Dyrektorów Instytutów odpowiedzialnym za współpracę z zagranicą.
 • Opiniuje na potrzeby Dziekana przygotowywane w Instytutach projekty naukowe, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne związane ze współpracą z partnerami zagranicznymi, jeśli wynikają z nich konsekwencje dla realizacji pensum dydaktycznego Wydziału, cyklu dydaktycznego lub dla finansów Wydziału.
 • Nadzoruje proces rekrutacji pracowników, doktorantów i studentów Wydziału do programów związanych z mobilnością zagraniczną i zleca realizację zadań z nim związanych Instytutowym Koordynatorom ds. mobilności lub innym osobom wyznaczonym przez Dyrektorów Instytutów odpowiedzialnym za współpracę z zagranicą.
 • W porozumieniu z Dziekanem lub Prodziekanami kieruje rozdziałem funduszy pozabudżetowych pozyskiwanych przez Wydział w związku z realizacją zadań wynikających ze współpracy Wydziału z zagranicą i nadzoruje ich wydatkowanie pod względem merytorycznym.
 • Kieruje wydatkowaniem powierzonych mu przez Dziekana funduszy przeznaczonych na realizację zadań wynikających ze współpracy zagranicznej Wydziału, pochodzących z dotacji budżetowej dla Wydziału i nadzoruje ich wydatkowanie pod względem merytorycznym.

Pełnomocnik ds. projektów cyfrowych

Imię i nazwisko
Dominik Purchała
 • Reprezentuje Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce w projektach cyfrowych wewnątrz Uniwersytetu Warszawskiego i względem podmiotów zewnętrznych.
 • Opiniuje na potrzeby Dziekana projekty mające komponent cyfrowy.
 • Nadzoruje z ramienia Dziekana cyfrowe i digitalizacyjne projekty i inwestycje Wydziału.
 • Planuje wspólne dla Wydziału projekty cyfrowe.
 • Sporządza strategię rozwoju Wydziału w zakresie powierzonych kompetencji.

Pełnomocnik ds. e-learningu

Imię i nazwisko
dr hab. Monika Rekowska
Telefon
 • Czuwa nad rozwojem edukacji zdalnej z wykorzystaniem internetu w studiach I, II i III stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • Organizuje i rozwija system e-nauczania na Wydziale przy współpracy z Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.
 • Udziela wstępnej pomocy przy przygotowaniu i prowadzeniu kursów prowadzonych w systemie e-nauczania z wykorzystaniem cyfrowej platformy UW Moodle.

Pełnomocnik ds. równych szans i przeciwdziałania dyskryminacji

Imię i nazwisko
dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka
Telefon

Pełnomocnika ds. rekrutacji

Imię i nazwisko
Katarzyna Śniecińska
 • bierze udział w szkoleniach z zakresu przepisów dotyczących rekrutacji na studia oraz funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, a także uczestniczy w innych spotkaniach organizowanych przez prorektora ds. studentów i jakości kształcenia oraz kierownika Biura ds. Rekrutacji;
 • rozpowszechniania i realizuje ustalenia, zalecenia i komunikaty prorektora ds. studentów i jakości kształcenia oraz kierownika Biura ds. Rekrutacji dotyczących jednostki organizacyjnej w zakresie rekrutacji na studia;
 • monitoruje zgodność informacji na temat zasad i trybu rekrutacji na studia w jednostce organizacyjnej z aktami prawnymi i decyzjami podjętymi przez właściwe organy;
 • obsługuje i nadzoruje funkcjonowanie w jednostce organizacyjnej elektronicznego systemu udzielania informacji o zasadach rekrutacji na studia;
 • doradza w zakresie interpretacji przepisów dotyczących rekrutacji na studia w jednostce organizacyjnej;
 • wykonuje inne zadania związane z rekrutacją na studia zlecone przez prodziekana ds. studenckich.