Pełnomocnicy Dziekana

Lokalny Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych

Imię i nazwisko
mgr Hanna Brzóska
 • Wspiera Inspektora Ochrony Danych (IOD) w nadzorowaniu zasad ochrony danych osobowych.
 • Zapewnia przestrzeganie przez pracowników jednostki organizacyjnej przepisów regulujących ochronę danych osobowych w obszarze przetwarzania danych osobowych
 • Prowadzi ewidencję osób upoważnionych.
 • Prowadzi rejestr czynności przetwarzania jednostki organizacyjnej.
 • Prowadzi wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych.
 • Prowadzi rejestr udostępnionych danych.
 • Współpracuje z IOD oraz zgłasza mu problemy wynikające z realizacji zadań w jednostce organizacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych.

Pełnomocnik dziekana ds. projektów badawczych

Imię i nazwisko
dr Magdalena Lejman
 • Wspiera pracowników Wydziału na etapie przygotowania wniosku o grant badawczy (w szczególności tworzenie kosztorysu, plan zarządzania danymi, uzupełnienie rubryk dot. kwestii formalnych)
 • Wspiera pracowników na pierwszym etapie prowadzenia projektu (w tym w zakupie podpisu elektronicznego, zatrudnienia kierownika i innych wykonawców)
 • Pomaga przy bieżących formalnościach związanych z prowadzeniem grantu, w tym:
  • w przygotowaniu umów (w tym umów cywilno-prawnych i umów dotyczących wykonania usługi czy zamawiania towaru)
  • we wnioskach wyjazdowych i zakupach biletów lotniczych
  • w przygotowaniu pism dotyczących zmiany warunków umowy grantowej
 • Przekazuje bieżące informacje nt. grantów: gdzie znaleźć informacje, do kogo się udać po pomoc itp.
 • Prowadzi bieżącą obsługę informacji na stronie internetowej Wydziału

Pełnomocnik ds. informatyzacji

Imię i nazwisko
mgr Ireneusz Nazaruk
 • Zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie i monitoruje bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej administracji Wydziału.
 • Modernizuje i rozbudowuje sieci oraz sprzęt komputerowy administracji Wydziału.
 • Planuje finanse i działania związane z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury informatycznej administracji Wydziału.
 • Zapewnia zaopatrzenie administracji Wydziału w oprogramowanie, materiały eksploatacyjne oraz sprzęt komputerowy.
 • Koordynuje nadzór nad legalnością oprogramowania zainstalowanego na komputerach Wydziału.
 • Ocenia stan techniczny wydziałowych urządzeń komputerowych.
 • Zapewnia obsługę informatyczną posiedzeń Rady Wydziału WNKS.

Pełnocmocnik ds. wdrażania USOS

Imię i nazwisko
mgr Klaudia Pożarycka
Telefon
 • Uczestniczy w spotkaniach zwoływanych przez Zespół Koordynacyjny USOS.
 • Rozpowszechnia ustalenia oraz komunikaty przygotowane przez Zespół Koordynacyjny USOS.
 • Realizuje ustalenia i zalecenia Zespołu Koordynacyjnego USOS, dotyczących Wydziału.
 • Nadzoruje proces wdrażania w jednostkach organizacyjnych Wydziału wszelkich procedur związanych z wykorzystywaniem USOS do obsługi studiów.
 • Nadzoruje z ramienia Wydziału realizację internetowej rejestracji na zajęcia (z wyjątkiem rejestracji centralnych), w tym zajęcia przeznaczone dla uczestników Studium Doktoranckiego.
 • Pełnieni na Wydziale roli konsultanta w zakresie obsługi spraw studiów w USOS.
 • Współpracuje z Działem Aplikacji Komputerowych (DAK) w zakresie m. in. organizowania szkoleń dla pracowników, wprowadzania zmian itp.
 • Zgłasza Zespołowi Koordynacyjnemu USOS wszelkich potrzeb Wydziału w zakresie użytkowania i funkcjonowania USOS.
 • Inicjuje przedsięwzięcia dotyczące rozwoju USOS priorytetowych dla Wydziału.
 • Nadzóruje wprowadzanie do systemu USOS informacji dotyczących Studium Doktoranckiego.
 • Wykonuje inne zadania związane z wdrażaniem USOS zlecone przez Dziekana oraz Prodziekana ds. Studenckich.

Pełnomocnik ds. współpracy z zagranicą oraz wydziałowy koordynator ds. mobliności

Imię i nazwisko
dr hab. Jerzy Pysiak
 • Reprezentuje Wydział we wszelkich sprawach wynikających lub związanych ze współpracą zagraniczną Wydziału lub dotyczących więcej niż jednego spośród Instytutów wchodzących w skład Wydziału i w imieniu Dziekana koordynuje i nadzoruje wszelkie prace z nią związane.
 • Opracowuje i we współpracy z Kolegium Dziekańskim realizuje zlecone przez Dziekana Wydziału zadania wynikające z przyjętych przez Dziekana kierunków i celów współpracy zagranicznej Wydziału w zakresie projektów naukowych i naukowo-dydaktycznych, programów studiów lub zajęć obcojęzycznych, programów studiów realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, mobilności pracowników, doktorantów i studentów Wydziału.
 • W imieniu Dziekana zleca realizowanie zadań wynikających z przyjętych przez Dziekana kierunków i celów współpracy z zagranicą Instytutowym Koordynatorom ds. mobilności lub innym osobom wyznaczonym przez Dyrektorów Instytutów odpowiedzialnym za współpracę z zagranicą.
 • Opiniuje na potrzeby Dziekana przygotowywane w Instytutach projekty naukowe, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne związane ze współpracą z partnerami zagranicznymi, jeśli wynikają z nich konsekwencje dla realizacji pensum dydaktycznego Wydziału, cyklu dydaktycznego lub dla finansów Wydziału.
 • Nadzoruje proces rekrutacji pracowników, doktorantów i studentów Wydziału do programów związanych z mobilnością zagraniczną i zleca realizację zadań z nim związanych Instytutowym Koordynatorom ds. mobilności lub innym osobom wyznaczonym przez Dyrektorów Instytutów odpowiedzialnym za współpracę z zagranicą.
 • W porozumieniu z Dziekanem lub Prodziekanami kieruje rozdziałem funduszy pozabudżetowych pozyskiwanych przez Wydział w związku z realizacją zadań wynikających ze współpracy Wydziału z zagranicą i nadzoruje ich wydatkowanie pod względem merytorycznym.
 • Kieruje wydatkowaniem powierzonych mu przez Dziekana funduszy przeznaczonych na realizację zadań wynikających ze współpracy zagranicznej Wydziału, pochodzących z dotacji budżetowej dla Wydziału i nadzoruje ich wydatkowanie pod względem merytorycznym.

Pełnomocnik ds. projektów cyfrowych

Imię i nazwisko
Dominik Purchała
 • Reprezentuje Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce w projektach cyfrowych wewnątrz Uniwersytetu Warszawskiego i względem podmiotów zewnętrznych.
 • Opiniuje na potrzeby Dziekana projekty mające komponent cyfrowy.
 • Nadzoruje z ramienia Dziekana cyfrowe i digitalizacyjne projekty i inwestycje Wydziału.
 • Planuje wspólne dla Wydziału projekty cyfrowe.
 • Sporządza strategię rozwoju Wydziału w zakresie powierzonych kompetencji.

Pełnomocnik ds. e-learningu

Imię i nazwisko
dr hab. Monika Rekowska
Telefon
 • Czuwa nad rozwojem edukacji zdalnej z wykorzystaniem internetu w studiach I, II i III stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • Organizuje i rozwija system e-nauczania na Wydziale przy współpracy z Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.
 • Udziela wstępnej pomocy przy przygotowaniu i prowadzeniu kursów prowadzonych w systemie e-nauczania z wykorzystaniem cyfrowej platformy UW Moodle.
bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort