Administracja

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa

Kontakt

 • Godziny przyjęć interesantów:

  wtorek - 10:00-14:00
  środa - 10:00-14:00
  czwartek - 10:00-14:00
  piątek - 10:00-14:00

 • wnks.finanse@uw.edu.pl

 • Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa

  Budynek administracyjno-dydaktyczny (tzw. szklany, na tyłach Budynku Pomuzealnego), I piętro, pokój 207.

Ogłoszenia

Uwaga: w dniu 10 maja 2024 r. Sekcja i budynek WNKS będą zamknięte.

Pracownicy

Kierownik sekcji

Emilia Mroczkowska

 • +48 22 55 24 562

 • emilia.mroczkowska@uw.edu.pl

 • obsługa umów cywilno-prawnych
 • wystawianie faktur- obsługa finansowa inwestycji prowadzonych na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce
 • obsługa finansowa w zakresie dotacji na poszczególne rodzaje działalności i projekty
 • nadzór nad obsługą grantów realizowanych na WNKS

Małgorzata Kowalska

 • +48 22 55 24 534

 • m.h.kowalska@uw.edu.pl

 • obsługa projektów badawczych realizowanych na WNKS

Beata Kozera

 • +48 22 55 24 532

 • bm.kozera@uw.edu.pl

 • obsługa umów cywilno-prawnych

Magdalena Lejman

 • +48 609 913 404

 • magdalena.lejman@uw.edu.pl

 • pomoc przy wnioskowaniu o granty badawcze
 • wsparcie w realizacji krajowych projektów badawczych
 • obsługa międzynarodowych projektów badawczych realizowanych na WNKS

Marta Rojkowska

 • +48 22 55 20 247

 • m.rojkowska2@uw.edu.pl

 • obsługa finansowa faktur przelewowych 
 • rozliczanie delegacji krajowych (pociąg, autobus, samolot) 
 • obsługa księgowa w systemie SAP

Maciej Towalewski

 • +48 22 55 24 532

 • m.towalewski@uw.edu.pl

 • rozliczanie projektów IDUB
 • obsługa księgowa w systemie SAP
 • obsługa umów cywilno-prawnych

Kompetencje sekcji

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa zajmuje się obsługą finansowo-księgową działalności Wydziału, włączając w to projekty badawcze afiliowane przy Wydziale. Uprzejmie prosimy o dostarczanie do Sekcji kompletnych, odpowiednio wypełnionych dokumentów bezpośrednio po ich otrzymaniu. W szczególności dotyczy to:

 •  Midruków delegacji
 • wniosków wyjazdowych
 • faktur
 • umów cywilno-prawnych

 

Wszystkie druki dostępne są w zakładce „Najczęściej załatwiane sprawy”

Dokumenty powinny zawierać informację na temat źródła finansowania i być opatrzone podpisem osoby dysponującej danymi środkami. Wszelkie zaplanowane wydatki muszą nie tylko mieć pokrycie we wskazanym źródle finansowania, ale także być zgodne z obowiązującymi przepisami. Pracownik/doktorant składa do podpisu Dziekanowi Wydziału druk delegacji lub wniosku wyjazdowego przed wyjazdem. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Kwestora lub Prodziekanem ds. Finansów.

Obowiązujące wzory umów cywilnoprawnych

Uprzejmie przypominamy, że do zawierania umów w imieniu Uniwersytetu upoważniony jest jedynie Dziekan oraz osoby dysponujące imiennymi pełnomocnictwami Rektora.

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem UW

Wzór umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem UW

Umowa zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem UW

Umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem UW

Umowa przewozu osób

Umowa wydawnicza

Inne umowy i porozumienia

Uprzejmie przypominamy, że do zawierania umów i porozumień w imieniu Uniwersytetu upoważniony jest jedynie Dziekan oraz osoby dysponujące imiennymi pełnomocnictwami Rektora

Wszelkie umowy odbiegające od obowiązujących wzorów wymagają akceptacji Radcy Prawnego UW. Gorąco rekomendujemy wstępne skonsultowanie wszelkich projektów umów i porozumień w Sekcji Ekonomiczno-Finansowej przed skierowaniem ich do Biura Prawnego UW.

 

Zakupy i usługi

Zakupy i usługi

Podstawowym dokumentem do rozliczenia zakupów jest prawidłowo wystawiona i opisana faktura VAT, dostarczona bez zbędnej zwłoki do Sekcji Ekonomiczno-Finansowej WNKS.

Faktura, z odroczony terminem płatności, powinna zostać wystawiona na:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

NIP:  525-001-12-66

Uwaga! poprawny format NIP na fakturach zagranicznych jest następujący: PL5250011266

Prawidłowo opisana faktura powinna zawierać:

 • pieczęć opatrzoną podpisami osoby/osób finansowo i materialnie odpowiedzialnych za dany zakup oraz datą wykonania usługi lub otrzymania towaru (informacja ta jest niezbędna do prawidłowego i terminowego naliczenia oraz odprowadzenia należnego podatku VAT)
 • informację na temat rodzaju wydatku, źródła finansowania i związku wydatku ze źródłem finansowania (w przypadku projektów – z konkretnym zadaniem badawczym)

Przy zakupach od kontrahentów zagranicznych w opisie faktury należy podać:

 • w przypadku zakupu materiałów: kraj, z którego zostały materiały wysłane (najlepiej kopia dokumentu przewozowego), waga towaru, data dostawy towaru
 • w przypadku zakupu usług: dokładną datę wykonania usługi
 • w przypadku licencji: okres, na jaki licencja została zakupiona
 • w przypadku składek członkowskich konieczne jest wypełnienie dwóch formularzy:  Wniosek o zapłatę składki członkowskiej oraz oświadczenie PIT

Akceptowane formy płatności i sposób ich rozliczania:

 • faktura
 • faktura pro-forma
 • refundacja poniesionych wydatków

Zakup sprzętu/aparatury

Razem z fakturą za zakup aparatury należy dostarczyć wypełnione i podpisane formularze:

 • PO – protokół odbioru
 • OT – druk odbioru technicznego

W celu nadania numeru inwentarzowego prosimy kontaktować się z Sekcją ds. Ogólnych. Przy zakupie wyposażenia należy sporządzić tylko protokół odbioru.

Przypominamy, że wszelkie tłumaczenia, weryfikacje tekstu, druk itp działania, które w ramach projektu będą dla Państwa wykonywane przez firmy zewnętrzne, wymagają zawarcia – odpowiednio wcześniej a na pewno przed dostarczeniem faktury – umowy pomiędzy UW a Firmą. Wszelkie umowy odbiegające od obowiązujących wzorów wymagają akceptacji Radcy Prawnego UW. Gorąco rekomendujemy wstępne skonsultowanie wszelkich projektów umów i porozumień w Sekcji Ekonomiczno-Finansowej przed skierowaniem ich do Biura Prawnego UW.