Administracja

Sekcja ds. Studenckich

Kontakt

 • Dziekanat ds. studenckich WNKS przyjmuje interesantów
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 10:00 – 14.00

  Jednocześnie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 • dziekanatstudenckiwnks@uw.edu.pl

 • +48 22 55 20 777

 • Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa

  Budynek administracyjno-dydaktyczny (tzw. szklany, na tyłach Budynku Pomuzealnego), parter

Ogłoszenia

 • Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2020/2021 obowiązują nowe regulacje dotyczące składania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia studentów (link).
 • Zachęcamy do zapoznania się z treścią zakładki „Najczęściej załatwiane sprawy”.
 • Wszelkie pytania dotyczące toku studiów, prośby o zaświadczenia i inne sprawy, studenci powinni wysyłać ze skrzynki e-mail, podanej podczas rejestracji do IRK UW, lub ze skrzynki uniwersyteckiej).
 • Pytania dotyczące uznania przedmiotów, przepisania z innej uczelni (lub UW), podpięć, planu studiów, rejestracji na zajęcia w USOS, prosimy kierować do osoby Instytutu (w zależności od Instytutu, jest to Dyrektor ds. studenckich, opiekun roku, lub koordynator USOS).
 • Zachęcamy do zapoznania się z informacją o mLegitymacji studenckiej (link). By używać mLegitymacji, należy zainstalować na telefonie Mobilny USOS, pobrać aplikację mObywatel, kliknąć Zamów legitymację i poczekać. Takiej legitymacji nie przedłuża się tradycyjnie, w dziekanacie, ale można to zrobić samodzielnie na swoim koncie USOS. Jest to dobre rozwiązanie w czasach, kiedy zajęcia są zdalne i pracownicy administracji również większość pracy wykonują zdalnie. Nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy mLegitymację mogą zainstalować studenci I roku (2020/2021) licencjackich i magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych), na pewno natomiast działa to w przypadku osób, które zostały przyjęte na I rok i mają już legitymację UW (np. z innych Wydziałów).

Pracownicy

KIEROWNIK SEKCJI

Katarzyna Wolska

 • +48 22 55 20 777

 • k.wolska9@uw.edu.pl

mgr Hanna Brzóska

 • +48 22 55 20 777

 • hbrzoska@uw.edu.pl

Koordynator ds. stypendialnych
Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji w kadencji 2020-2024

Katarzyna Śniecińska

 • +48 22 552 45 40

 • k.sniecinska@uw.edu.pl

 • wnioski o akademik
 • wnioski o stypendia socjalne
 • rekrutacja na studia I i II stopnia
 • obsługa administracyjna studium doktoranckiego

Kompetencje sekcji

Sekcja ds. Studenckich obsługuje studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia

Kompetencje Sekcji ds. Studenckich

 • przygotowuje dokumenty dla nowo przyjętych studentów – legitymacje, umowy, oświadczenia etc.;
 • prowadzi sprawy związane z tokiem studiów – przyjmowanie podań i przekazywanie na nie odpowiedzi (w systemie USOS, pocztą elektroniczną i tradycyjną), uaktualnianie danych studenta w systemie USOS, przedłużanie legitymacji, wydawanie zaświadczeń (na potrzeby ZUS, KRUS, urzędów skarbowych, banków i in. instytucji), nadzorowanie w systemie USOS wpłat za usługi edukacyjne;
 • przygotowuje dokumentację do egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich);
 • drukuje suplementy do dyplomów (licencjackich i magisterskich);
 • przygotowuje, drukuje i wydaje dyplomy ukończenia studiów – uwaga: dotyczy absolwentów wszystkich rodzajów studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale;
 • organizuje inauguracje dla nowo przyjętych studentów dla absolwentów Wydziału;
 • przygotowuje listy stypendialne dla cudzoziemców;
 • archiwizuje akta absolwentów oraz osób skreślonych z listy studentów.
 • Wszelkie pytania dotyczące toku studiów, prośby o zaświadczenia i inne sprawy, studenci powinni wysyłać ze skrzynki e-mail, podanej podczas rejestracji do IRK UW, lub ze skrzynki uniwersyteckiej.
 • W czasach pandemii, większość spraw załatwiamy drogą e-mail. Oczywiście pracujemy też stacjonarnie, dlatego istnieje możliwość umówienia się na indywidualne załatwienie sprawy. Staramy się ograniczać bezpośredni kontakt, jednocześnie  umożliwiając Państwu bezpieczne i szybkie załatwienie spraw.  

Legitymacje studenckie i ubezpieczenie zdrowotne

Legitymacje

 • Odbiór legitymacji. Legitymacje odbierają Państwo z dziekanatu ds. studenckich ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek administracyjno-dydaktyczny (szklany, na tyłach Wydziału Historii) pokój 111.
 • Przedłużenie legitymacji. Dziekanat przedłuża legitymacje po rozliczeniu roku  (o ile Ministerstwo nie ogłosi innych wytycznych, np. przedłużenie automatyczne).
 • Elektroniczna legitymacja. Dostępna jest opcja mLegitymacji w aplikacji mobilnej. Instrukcja na stronie UW. Zachęcamy do elektronicznej legitymacji i jednocześnie przedłużania jej w Mobilnym USOS. (link)
 • Duplikat legitymacji zlecamy na pisemną prośbę studenta, oraz po dostarczeniu potwierdzenia wpłaty (na stronie WNKS UW są dane do przelewu).

Ubezpieczenie zdrowotne

 • Osoby, które ukończyły 26 lat i  nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, mogą wystąpić do Uniwersytetu Warszawskiego o zgłoszenie do takiego ubezpieczenia. Wszelkie informacje i druk do wypełnienia, znajduje się na stronie Biura Spraw Studenckich UW.

Szczegółowe zasady

Podania i zaświadczenia

 • Wszelkie podania należy pisać na koncie USOS, wygenerować PDF i wysłać na skrzynkę e-mail + ewentualne załączniki odpowiednio do studiów tj. stacjonarne do Dyrektora ds. studenckich,  niestacjonarne do kierownika studiów niestacjonarnych). Odpowiedź będzie wprowadzona do USOS. Uwaga – osoby planujące wznowienie studiów nie mają możliwości napisania podania w USOS. Tylko studenci powinni i mają możliwość składania podań poprzez system USOS.
 • Podania o uznanie, przepisanie przedmiotów (np. z innego kierunku, innej Uczelni) –  powinny być adresowane do Prodziekana ds. studenckich WNKS UW, a następnie przekazane do opinii Dyrektora ds. studenckich (studia stacjonarne), lub kierownika studiów niestacjonarnych (studia niestacjonarne).
 • Podanie o przedłużenie toku studiów (opcja dla osób, które na ostatnim roku uzyskały absolutorium, jednak z przyczyn losowych, nie zdarzą obronić się do końca roku akademickiego tj. do 30 września) kierujecie Państwo do Prodziekana ds. studenckich.
  Należy je wysyłać bezpośrednio na adres dziekanatu ds. studenckich dziekanatstudenckiwnks@uw.edu.plPodanie o przedłużenie toku studiów do trzech miesięcy, tj. do 31 grudnia, może zostać rozpatrzone pozytywnie, pod warunkiem rozliczenia toku studiów licencjackich lub magisterskich  (Na Karcie  Okresowych Osiągnieć Studenta powinno być NZAL z seminarium dyplomowego)
 • Podanie o urlop zdrowotny – składa się za pośrednictwem Biura Osób Niepełnosprawnych UW (BON). Prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję na podstawie opinii BON.
 • Podanie o urlop okolicznościowy lub inny kieruje się do Prodziekana ds. studenckich. Podanie to musi być zaopiniowane przez Dyrektora ds. studenckich Instytutu.Podanie o skreślenie z listy studentów należy kierować do Prodziekana ds. studenckich  i bezpośrednio dostarczyć do dziekanatu ds. studenckich (może być skan podania).
 • Zaświadczenia, np. o studiowaniu wysyłamy na prośbę studenta pocztą, na skrzynkę e-mail, lub umawiamy się na odbiór osobisty w dziekanacie.

Opłaty

 • Wszystkie opłaty za zajęcia dydaktyczne powinny być uiszczane na indywidualne numery kont, które dostępne są na kontach studenckich w  USOSWeb.
 • Płatności – opłaty za usługi edukacyjne (czesne, powtarzanie przedmiotów i inne), studenci dokonują na indywidualne konta, dostępne w USOS (zakładka Płatności-Nierozliczone należności). Pracownik dziekanatu ds. studenckich wcześniej nanosi odpowiednią należność.

 • Informacje na temat wysokości opłat za usługi edukacyjne znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich UW

Rozliczanie roku i całego toku studiów

 • Rozliczenie roku: każdy student po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, wymaganych na roku studiów, na jakim się znajduje,  ma obowiązek zgłoszenia prośby o rozliczenie roku, osobie odpowiedzialnej w Instytucie za przygotowanie Karty Okresowych Osiągnieć Studenta. Karta ta powinna zostać dostarczona do dziekanatu w celu zaliczenia przez Prodziekana ds. studenckich (w czasach ograniczenia zajęć stacjonarnych, rozliczenia wykonywane są zdalnie).
 • Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego jest opisana na stronie WNKS UW (również w sekcji ds. studenckich)
 • Dyplomy: jak tylko dyplom jest gotowy do odbioru, na koncie USOS wyświetla się komunikat „DATA ODBIORU OD DNIA…”.
 • Na prośbę absolwenta, dyplom możemy wysłać pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru . Należy wysłać e-mail do dziekanatu, z prośbą o wysłanie dyplomu na adres…(wskazać dokładny adres do wysyłki).
 • Pytania dotyczące uznania przedmiotów, przepisania z innej uczelni (lub UW), podpięć, planu studiów, rejestracji na zajęcia w USOS, prosimy kierować do osoby Instytutu (w zależności od Instytutu, jest to Dyrektor ds. studenckich, opiekun roku, lub koordynator USOS).