Administracja

Sekcja ds. Studenckich

Kontakt

 • poniedziałki, godz. 10.00-13.00
  środy, godz. 10.00-13.00

  W sprawach pilnych, indywidualnych, prosimy o umawianie się telefoniczne.

  Uwaga! Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 grudnia 2020 r. kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z pracownicami Sekcji ds Studenckich będzie znacznie utrudniony, a chwilami niemożliwy.

 • dziekanatstudenckiwnks@uw.edu.pl

 • +48 22 55 20 777

 • Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa

  Budynek administracyjno-dydaktyczny (tzw. szklany, na tyłach Budynku Pomuzealnego), parter

Ogłoszenia

 • Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2020/2021 obowiązują nowe regulacje dotyczące składania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia studentów (link).
 • Zachęcamy do zapoznania się z treścią zakładki „Najczęściej załatwiane sprawy”.
 • Wszelkie pytania dotyczące toku studiów, prośby o zaświadczenia i inne sprawy, studenci powinni wysyłać ze skrzynki e-mail, podanej podczas rejestracji do IRK UW, lub ze skrzynki uniwersyteckiej).
 • Pytania dotyczące uznania przedmiotów, przepisania z innej uczelni (lub UW), podpięć, planu studiów, rejestracji na zajęcia w USOS, prosimy kierować do osoby Instytutu (w zależności od Instytutu, jest to Dyrektor ds. studenckich, opiekun roku, lub koordynator USOS).
 • Zachęcamy do zapoznania się z informacją o mLegitymacji studenckiej (link). By używać mLegitymacji, należy zainstalować na telefonie Mobilny USOS, pobrać aplikację mObywatel, kliknąć Zamów legitymację i poczekać. Takiej legitymacji nie przedłuża się tradycyjnie, w dziekanacie, ale można to zrobić samodzielnie na swoim koncie USOS. Jest to dobre rozwiązanie w czasach, kiedy zajęcia są zdalne i pracownicy administracji również większość pracy wykonują zdalnie. Nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy mLegitymację mogą zainstalować studenci I roku (2020/2021) licencjackich i magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych), na pewno natomiast działa to w przypadku osób, które zostały przyjęte na I rok i mają już legitymację UW (np. z innych Wydziałów).

Pracownicy

KIEROWNIK SEKCJI

Katarzyna Leng

 • +48 22 55 20 777

 • k.leng@uw.edu.pl

mgr Hanna Brzóska

 • +48 22 55 20 777

 • hbrzoska@uw.edu.pl

Katarzyna Śniecińska

 • +48 22 552 45 40

 • k.sniecinska@uw.edu.pl

Kompetencje sekcji

Sekcja ds. Studenckich obsługuje studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia

Kompetencje Sekcji ds. Studenckich

 • przygotowuje dokumenty dla nowo przyjętych studentów – legitymacje, umowy, oświadczenia etc.;
 • prowadzi sprawy związane z tokiem studiów – przyjmowanie podań i przekazywanie na nie odpowiedzi (w systemie USOS, pocztą elektroniczną i tradycyjną), uaktualnianie danych studenta w systemie USOS, przedłużanie legitymacji, wydawanie zaświadczeń (na potrzeby ZUS, KRUS, urzędów skarbowych, banków i in. instytucji), nadzorowanie w systemie USOS wpłat za usługi edukacyjne;
 • przygotowuje dokumentację do egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich);
 • drukuje suplementy do dyplomów (licencjackich i magisterskich);
 • przygotowuje, drukuje i wydaje dyplomy ukończenia studiów – uwaga: dotyczy absolwentów wszystkich rodzajów studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale;
 • organizuje inauguracje dla nowo przyjętych studentów dla absolwentów Wydziału;
 • przygotowuje listy stypendialne dla cudzoziemców;
 • archiwizuje akta absolwentów oraz osób skreślonych z listy studentów.
 • Wszelkie pytania dotyczące toku studiów, prośby o zaświadczenia i inne sprawy, studenci powinni wysyłać ze skrzynki e-mail, podanej podczas rejestracji do IRK UW, lub ze skrzynki uniwersyteckiej.
 • W czasach pandemii, większość spraw załatwiamy drogą e-mail. Oczywiście pracujemy też stacjonarnie, dlatego istnieje możliwość umówienia się na indywidualne załatwienie sprawy. Staramy się ograniczać bezpośredni kontakt, jednocześnie  umożliwiając Państwu bezpieczne i szybkie załatwienie spraw.  

Legitymacje studenckie i ubezpieczenie zdrowotne

Legitymacje

 • Odbiór legitymacji. Legitymacje odbierają Państwo z dziekanatu ds. studenckich ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek administracyjno-dydaktyczny (szklany, na tyłach Wydziału Historii) pokój 111.
 • Przedłużenie legitymacji. Dziekanat przedłuża legitymacje po rozliczeniu roku  (o ile Ministerstwo nie ogłosi innych wytycznych, np. przedłużenie automatyczne).
 • Elektroniczna legitymacja. Dostępna jest opcja mLegitymacji w aplikacji mobilnej. Instrukcja na stronie UW. Zachęcamy do elektronicznej legitymacji i jednocześnie przedłużania jej w Mobilnym USOS. (link)
 • Duplikat legitymacji zlecamy na pisemną prośbę studenta, oraz po dostarczeniu potwierdzenia wpłaty (na stronie WNKS UW są dane do przelewu).

Ubezpieczenie zdrowotne

 • Osoby, które ukończyły 26 lat i  nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, mogą wystąpić do Uniwersytetu Warszawskiego o zgłoszenie do takiego ubezpieczenia. Wszelkie informacje i druk do wypełnienia, znajduje się na stronie Biura Spraw Studenckich UW.

Szczegółowe zasady

Podania i zaświadczenia

 • Wszelkie podania należy pisać na koncie USOS, wygenerować PDF i wysłać na skrzynkę e-mail + ewentualne załączniki odpowiednio do studiów tj. stacjonarne do Dyrektora ds. studenckich,  niestacjonarne do kierownika studiów niestacjonarnych). Odpowiedź będzie wprowadzona do USOS. Uwaga – osoby planujące wznowienie studiów nie mają możliwości napisania podania w USOS. Tylko studenci powinni i mają możliwość składania podań poprzez system USOS.
 • Podania o uznanie, przepisanie przedmiotów (np. z innego kierunku, innej Uczelni) –  powinny być adresowane do Prodziekana ds. studenckich WNKS UW, a następnie przekazane do opinii Dyrektora ds. studenckich (studia stacjonarne), lub kierownika studiów niestacjonarnych (studia niestacjonarne).
 • Podanie o przedłużenie toku studiów (opcja dla osób, które na ostatnim roku uzyskały absolutorium, jednak z przyczyn losowych, nie zdarzą obronić się do końca roku akademickiego tj. do 30 września) kierujecie Państwo do Prodziekana ds. studenckich.
  Należy je wysyłać bezpośrednio na adres dziekanatu ds. studenckich dziekanatstudenckiwnks@uw.edu.plPodanie o przedłużenie toku studiów do trzech miesięcy, tj. do 31 grudnia, może zostać rozpatrzone pozytywnie, pod warunkiem rozliczenia toku studiów licencjackich lub magisterskich  (Na Karcie  Okresowych Osiągnieć Studenta powinno być NZAL z seminarium dyplomowego)
 • Podanie o urlop zdrowotny – składa się za pośrednictwem Biura Osób Niepełnosprawnych UW (BON). Prodziekan ds. studenckich podejmuje decyzję na podstawie opinii BON.
 • Podanie o urlop okolicznościowy lub inny kieruje się do Prodziekana ds. studenckich. Podanie to musi być zaopiniowane przez Dyrektora ds. studenckich Instytutu.Podanie o skreślenie z listy studentów należy kierować do Prodziekana ds. studenckich  i bezpośrednio dostarczyć do dziekanatu ds. studenckich (może być skan podania).
 • Zaświadczenia, np. o studiowaniu wysyłamy na prośbę studenta pocztą, na skrzynkę e-mail, lub umawiamy się na odbiór osobisty w dziekanacie.

Opłaty

 • Wszystkie opłaty za zajęcia dydaktyczne powinny być uiszczane na indywidualne numery kont, które dostępne są na kontach studenckich w  USOSWeb.
 • Płatności – opłaty za usługi edukacyjne (czesne, powtarzanie przedmiotów i inne), studenci dokonują na indywidualne konta, dostępne w USOS (zakładka Płatności-Nierozliczone należności). Pracownik dziekanatu ds. studenckich wcześniej nanosi odpowiednią należność.

 • Informacje na temat wysokości opłat za usługi edukacyjne znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich UW

Rozliczanie roku i całego toku studiów

 • Rozliczenie roku: każdy student po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, wymaganych na roku studiów, na jakim się znajduje,  ma obowiązek zgłoszenia prośby o rozliczenie roku, osobie odpowiedzialnej w Instytucie za przygotowanie Karty Okresowych Osiągnieć Studenta. Karta ta powinna zostać dostarczona do dziekanatu w celu zaliczenia przez Prodziekana ds. studenckich (w czasach ograniczenia zajęć stacjonarnych, rozliczenia wykonywane są zdalnie).
 • Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego jest opisana na stronie WNKS UW (również w sekcji ds. studenckich)
 • Dyplomy: jak tylko dyplom jest gotowy do odbioru, na koncie USOS wyświetla się komunikat „DATA ODBIORU OD DNIA…”.
 • Na prośbę absolwenta, dyplom możemy wysłać pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru . Należy wysłać e-mail do dziekanatu, z prośbą o wysłanie dyplomu na adres…(wskazać dokładny adres do wysyłki).
 • Pytania dotyczące uznania przedmiotów, przepisania z innej uczelni (lub UW), podpięć, planu studiów, rejestracji na zajęcia w USOS, prosimy kierować do osoby Instytutu (w zależności od Instytutu, jest to Dyrektor ds. studenckich, opiekun roku, lub koordynator USOS).
bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort