Aktualności

Oferta pracy dla studenta/studentki/doktoranta/doktorantki do projektu badawczego

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW poszukuje studenta/studentki lub doktoranta/doktorantki do projektu badawczego pt.: „Pandemiczne i postpandemiczne światy dzieci” (nr umowy UMO-2021/43/B/HS6/00287), finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki OPUS 22.

Kierowniczka projektu: dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek
Email: emaciejewska@uw.edu.pl 
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki
Typ konkursu: NCN Opus
Grupa nauk: HS

Nazwa Stanowiska: stypendysta/student/doktorant, stypendystka/studentka/doktorantka
Liczba stanowisk: 1
Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Termin składania ofert: 02.10.2022, do godz.: 23:59
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 05.10.2022
Termin ogłoszenia wyników: 14.10.2022

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować bezpośrednio do kierowniczki projektu

O projekcie:
Projekt ma na celu zbadanie doświadczeń i opinii dzieci na temat pandemii COVID-19 z perspektywy badań nad dzieciństwem (childhood studies). Głównym celem projektu jest analiza zmian w społeczeństwie, jakie dokonały się w związku z pandemią COVID-19 z perspektywy dzieci i to, jak odzwierciedlają się one w dziecięcych wspomnieniach, w rozumieniu obecnej sytuacji i wyobrażeniach na temat przyszłości.

Badanie będzie prowadzone metodami jakościowymi, w tym metodami partycypacyjnymi (związanymi z działaniami artystycznymi i aktywnościami opartymi na współpracy). Podstawę projektu tworzyć będzie badanie z dziećmi w dwóch grupach wiekowych:
– dzieci 5–6 lat,
– dzieci 7–10 lat.
Poza tym zostanie przeprowadzone badania z dorosłymi pracującymi z dziećmi podczas pandemii:
– nauczycielami przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej,
– innymi ekspertami (psychologami, pracownikami społecznymi).

Poza wymienionymi wcześniej metodami badań w projekcie będą prowadzone obserwacje, analizy dokumentów, analiza treści medialnych. Niniejsze badanie pozwoli dalej rozwijać badania nad dzieciństwem w Polsce i zabierać głos w dyskusjach naukowych prowadzonych w tym obszarze na tematy takie jak sprawczość dziecięca, głos dzieci, działanie polityczne, dekolonizacja dzieciństwa, prawa dzieci.

Wymagania wobec kandydatów/kandydatek:

 • Magister w dziedzinie antropologii, socjologii, etnologii, kulturoznawstwa lub innych odpowiednich do przeprowadzenia badań terenowych w dziedzinie childhood studies;
 • Status studenta/studentki doktoranta/doktorantki najpóźniej w dniu podpisania umowy, ważny do 30.04.2025 (lub co najmniej do 30.09.2024, w przypadku złożenia pracy doktorskiej przed końcem planowanego stypendium);
 • Gotowość do podjęcia jakościowych, partycypacyjnych badań z udziałem dzieci; doświadczenie w badaniach z dziećmi, badaniach nad rodziną lub podobne będzie atutem;
 • Biegła znajomość języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie badań oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca przygotowanie publikacji i wystąpień na konferencjach;
 • Motywacja do pracy naukowej, odpowiedzialność, umiejętność pracy samodzielnej i w grupie, dobra organizacja i zarządzanie czasem, chęć do nauki, analityczne i krytyczne myślenie.

 

Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • udział w przygotowaniu metodologii badań
 • analiza literatury przedmiotu
 • prowadzenie badań terenowych, w szczególności badań z dziećmi
 • analiza wyników badań
 • upowszechnianie wyników badań: przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych
 • udział w seminariach Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem, pomoc w ich organizacji

 

Warunki zatrudnienia:

 • stypendium przewidziane w projekcie wynosi 4 500,00 zł miesięcznie przez cały okres trwania umowy stypendialnej
 • Przewidywane rozpoczęcie: 01.11.2022
 • Okres wypłacania stypendium: 30 miesięcy

 

Wymagane dokumenty

 • CV z opisem doświadczeń i osiągnięć badawczych, listą publikacji, wystąpień konferencyjnych
 • List rekomendacyjny (nieobowiązkowy)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych podpisana przez kandydata/kandydatkę (do pobrania_PDF)

 

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty prosimy przesyłać w formacie pdf do dnia 02.10.2022, 23:59 bezpośrednio do kierowniczki projektu: dr hab. Ewy Maciejewskiej-Mroczek, emaciejewska@uw.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać: rekrutacja_imię_nazwisko.
 • Ocena aplikacji kandydatów/ek zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową
  zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne planowane są na 05.10.2022
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji.
 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 14.10.2022
 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce: https://wnks.uw.edu.pl/

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie