Aktualności

Nowy kierunek studiów II stopnia: Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej

Informacja o nowym kierunku studiów na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce UW w roku akademickim 2022–2023:

Studia II stopnia na kierunku Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej oferują kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym naciskiem na poznanie narzędzi humanistyki cyfrowej oraz ich użyteczności dla poszczególnych dyscyplin w ramach nauk humanistycznych (nauki o sztuce, historia, archeo­logia, nauki o kulturze i religii). Studenci będą zdobywać szeroką wiedzę merytoryczną oraz podstawowe umiejętności interdyscyplinarnego warsztatu badawczego.

Profil absolwenta:

Studia na kierunku Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej mają przygotowywać do przyszłej kariery naukowej, a zarazem wyposażać absolwentów niewiążących swej przyszłości z nauką w kompetencje, które otworzą przed nimi szansę realizacji kariery zawodowej w wielu różnych obszarach rynku pracy. Profil absolwenta odpowiada kompetencjom wymaganym w pracy w środowisku pozaakademickim i poza edukacją formalną na stanowiskach pracy w instytucjach kultury, administracji publicznej (centralnej i lokalnej), a także w instytucjach pożytku publicznego zajmujących się kulturą w najszerszym tego słowa znaczeniu. Umiejętności wyniesione ze studiów na kierunku będą użyteczne w zawodach związanych z dziennikarstwem i zarządzaniem wiedzą i zasobami kulturowymi, a także marketingiem, reklamą i komunikacją społeczną.

W programie studiów znajdują się m.in.:

  • seminaria dyplomowe z wszystkich epok historycznych z oferty wspólnej dla kierunków studiów prowadzonych przez Instytut Historii Sztuki
  • praktyki zawodowe
  • przedmioty z Modułu metodologicznego „Teorie, metody i tradycje badawcze”, odnoszącego się do teorii, metodyki badań i tradycji badawczych czterech dyscyplin przyporządkowanych kierunkowi studiów: nauki o sztuce, historia, nauki o kulturze i religii, archeologia. Szczególny nacisk zostanie położony na wpływ narzędzi cyfrowych na współczesne praktyki w zakresie prowadzenia badań naukowych 
  • przedmioty z Modułu specjalizacyjnego „Historia kultury – interpretacje i inspiracje”, czyli zajęć specjalistycznych odnoszących się do problematyki dziejów kultury, jej interpretacji i oddziaływania (inspiracji). Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy z wybranych obszarów historii kultury w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań interdyscyplinarnych
  • przedmioty z Modułu praktycznego „Cyfrowe narzędzia i współczesna humanistyka”, który będzie obejmował m.in. zajęcia wprowadzające do programowania w języku ­Python 3, fundamentalne struktury danych oraz wstęp do paradygmatu programowania obiektowego. Grupa zajęć będzie obejmowała również zagadnienia praktyczne odnoszące się do znajomości najpowszechniejszych narzędzi cyfrowych, korzystania z nich oraz umiejętności niezbędnych przy tworzeniu/zamawianiu specjalistycznych cyfrowych narzędzi służących do archiwizacji i digitalizacji źródeł, baz danych źródeł materialnych i niematerialnych oraz rozmaitych sposobów ich wykorzystywania w badaniach (praca interpretacyjna i wdrożeniowa). Zajęcia dadzą możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie przetwarzania tekstów i wytwarzania zasobów sieciowych, wykorzystania trójwymiarowych modeli, wizualizacji i animacji w prak­tyce badawczej.

Masz pytanie? Napisz: k.skwierczynski@uw.edu.pl