Aktualności

Ankieta na temat przemocy ze względu na płeć (UniSAFE)

Uniwersytet Warszawski bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym UniSAFE, w ramach którego w  kilkudziesięciu uczelniach i instytutach badawczych w Europie prowadzona jest ankieta na temat przemocy ze względu na płeć.

Projekt UniSAFE (link) to wielkie badawcze przedsięwzięcie umożliwiające uzyskanie danych na wielką skalę, które posłużą do wypracowania instytucjonalnych rozwiązań przydatnych społecznościom akademickim w zakresie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i przemocy uwarunkowanej płcią. Wyniki badania posłużą Uniwersytetowi Warszawskiemu do lepszego zdiagnozowania problemów dotyczących naszej uczelnianej społeczności i będą bardzo przydatne w formułowaniu  i rozwijaniu uniwersyteckich polityk równościowych i antydyskryminacyjnych. Wyniki badania mogą posłużyć do wzmocnienia bezpieczeństwa i lepszej komunikacji na uczelni i długofalowo przydadzą się wszystkim osobom pracującym i studiującym na Uniwersytecie Warszawskim. 

Ankieta jest anonimowa.

Ankieta będzie aktywna do 10 kwietnia.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu: rownouprawnienie@uw.edu.pl


The University of Warsaw takes part in the international research project UniSAFE, as part of which a survey on gender-based violence is conducted at https://unisafe-gbv.eu/community/ at several dozen universities and research institutes in Europe.

The UniSAFE project (link) https://unisafe-gbv.eu/the-project/ is a large-scale research project to obtain large-scale data that will be used to develop institutional solutions useful to academic communities in the field of combating sexual harassment and gender-based violence. The results of the study will be used by the University of Warsaw to better diagnose problems related to our university community and will be very useful in formulating and development of university equality and anti-discrimination policies. The results of the study can be used to strengthen security, safety and better communication at the university and will be useful in the long term to all people working and studying at the University of Warsaw.

The survey is anonymous.

Survey link: https://mingle2.respondi.com/uc/unisafe_survey/University_of_Warsaw/

The survey is open until 10th April.

In case of questions or comments – please contact rownouprawnienie@uw.edu.pl